fidels amix amats

Oberta la convocatòria de residències d’Art Digital a Mediaestruch per al període Setembre 2018 – Juliol 2019
(Español abajo, English below)

MediaEstruch es l’àrea de l’Estruch Fàbrica de Creació especialitzada en investigació, desenvolupament i innovació en l’art digital i la tecnologia. Disposa d’un MediaLab equipat amb material tecnològic per a la producció de propostes escèniques multimèdia i una sala d’assaig de 9 x 11 metres amb magatzem annex, projector i pantalla de projecció. Els residents de MediaEstruch poden fer ús de l’espai Medialab i del seu equipament, de la sala d’assaig i de l’espai de treball del coworking creatiu. La residència ofereix també allotjament gratuït i conclou amb una mostra oberta del projecte desenvolupat per l’artista.

Material
Aquí podeu consultar el material actual del qual disposa MediaEstruch.

Tipologia dels projectes
Projectes d’arts escèniques, performatives, musicals, visuals, sonors o de qualsevol tipus, relacionades amb l’art electrònic i experimental.

Criteris de Selecció
Es donarà prioritat a projectes d’investigació en art tecnològic, a projectes d’investigació social o filosòfica i a artistes que durant la residència habitin al centre, als apartaments de l’Estruch. Es valoraran positivament els projectes que incloguin activitats obertes al públic en forma de mostres, xerrades, tallers i dinàmiques d’investigació social.

La Comissió de selecció valorarà d’interès de la proposta i la seva adequació als serveis i recursos oferts per Mediaestruch, amb especial atenció a aquells projectes que facin servir noves tecnologies com a part essencial de la creació.

Destinataris
Creadors, investigadors, artistes, músics, col·lectius i companyies escèniques, de l’àmbit internacional, de l’estat espanyol o de Catalunya que apliquen les arts digitals en els seus projectes.

Període de residència
La convocatòria és des del 24 de Setembre de 2018 al Divendres 14 de Juny de 2019. La residència pot tenir una durada mínim 1 setmana fins a 3 mesos, dates a escollir, amb allotjament gratuït opcional, entre aquests 3 períodes:

– Període 1: Setembre- Desembre 2018
– Període 2: Gener – Març 2019
– Període 3: Abril – Juny 2019

D’entre tots els projectes escollits es valorarà el calendari de residències finals. És preferible que els residents presentin més d’una opció de períodes diferents per a facilitar la planificació.

 

Com sol·licitar residència?
Descarregueu i empleneu la FITXA DE SOL·LICITUD PER A RESIDÈNCIES D’ART DIGITAL  amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat  posant a l’assumpte “Residència d’Art Digital”.

Caldrà adjuntar al mateix correu un document (Dossier) amb la descripció del projecte i currículum de l’artista o companyia (en format pdf, no superior a 3MB).

La convocatòria restarà oberta del 5 de Febrer de 2018 al 5 de març de 2018. Els projectes seleccionats es faran públics el 23 de març de 2018 al web de l’Estruch: www.lestruch.cat

Comissió de selecció

 • Lina Bautista, artista sonor, responsable i tècnic de MediaEstruch, cofundadora de Matics Barcelona, associació d’artistes digitals
 • Núria Nia, artista visual, responsable i gestora de MediaEstruch, cofundadores de Matics Barcelona, associació d’artistes digitals
 • Mariona Muncunill, artista, curadora de NauEstruch
 • Manel Rodríguez, director de l’Estruch

Condicions de la cessió

 • Tota residència de producció de MediaEstruch implica un compromís d’exhibició dels resultats de la recerca desenvolupada en el centre.
 • L’artista es compromet a participar de les dinàmiques del centre durant la seva residència.
 • La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produït el logotip del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en qualitat d’organisme col·laborador.
 • Els artistes o col·lectius seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de l’espai i del material, on constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’us, a mes de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.
 • L’incompliment per part de l’artista, col·lectiu o companyia seleccionat d’aquests acords deixaran sense efecte la cessió dels espais i les infraestructures destinats a la residència.

Per a més informació
Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix MediaEstruch, contacteu per e-mail a lina@lestruch.cat, nuriania@lestruch.cat

MediaEstruch és un projecte de l’Ajuntament de Sabadell i Trànsit Projectes, amb la col·laboració de MATICS Barcelona.


Español


Abierta la convocatoria de residencias de Arte Digital en Mediaestruch para el periodo Septiembre 2018 – Julio 2019

(English below)

 

MediaEstruch es el área del Estruch Fábrica de Creación especializada en investigación, desarrollo e innovación en el arte digital y la tecnología. Dispone de un MediaLab equipado con material tecnológico para la producción de propuestas escénicas multimedia, y una sala de ensayo de 9 x 11 metros con almacén anexo, proyector y pantalla de proyección. Los residentes de MediaEstruch pueden hacer uso del espacio Medialab y de su equipamiento, de la sala de ensayo y del espacio de trabajo del coworking creativo. La residencia ofrece también alojamiento gratuito y concluye con una muestra abierta del proyecto desarrollado por el artista.

 

Material

Aquí podéis consultar el material actual del cual dispone MediaEstruch.

 

Tipología de los proyectos

Proyectos de artes escénicas, performativas, musicales, visuales, sonoras o de cualquier tipo, relacionadas con el arte electrónico y experimental.

 

Criterios de Selección

Se dará prioridad a proyectos de investigación en arte tecnológico, a proyectos de investigación social o filosófica y a artistas que durante la residencia habiten en los apartamentos de Estruch. Se valorarán positivamente los proyectos que incluyan actividades abiertas al público en forma de muestras, charlas, talleres y dinámicas de investigación social.

La Comisión de selección valorará de interés de la propuesta y su adecuación a los servicios y recursos ofrecidos por Mediaestruch, con especial atención a aquellos proyectos que usen nuevas tecnologías como parte esencial de la creación.

 

Destinatarios

Creadores, investigadores, artistas, musicos, colectivos y compañías escénicas, del ámbito internacional, del estado español o de Cataluña que aplican las artes digitales en sus proyectos.

 

Periodo de residencia

La convocatoria es desde el 24 de Septiembre de 2018 al Viernes 14 de Junio de 2019. La residencia puede tener una duración mínimo 1 semana hasta 3 meses, fechas a escoger, con alojamiento gratuito opcional, entre estos 3 periodos:

– Periodo 1: Septiembre- Diciembre 2018

– Periodo 2: Enero – Marzo 2019

– Periodo 3: Abril – Junio 2019

De entre todos los proyectos escogidos se valorará el calendario de residencias finales. Es preferible que los residentes presenten más de una opción de Periodos diferentes para facilitar la planificación.

 

Como solicitar residencia?

Se ha de descargar y rellenar la FICHA DE SOLICITUD PARA RESIDENCIAS DE ARTE DIGITAL con vuestras demandas de residencia y se ha de enviar a: estruch@ajsabadell.cat, poniendo en el asunto “Residencia de Arte Digital”.

Es necesario adjuntar al mismo correo un documento (Dossier) con la descripción del proyecto y currículum del artista o compañía (en formato pdf, no superior a 3MB).

La convocatoria estará abierta del 5 de Febrero de 2018 al 5 de marzo de 2018. Los proyectos seleccionados se harán públicos el 23 de marzo de 2018 al web de Estruch: www.lestruch.cat

 

Comisión de selección

 • Lina Bautista, artista sonoro, responsable y técnico de MediaEstruch, cofundadora de Matics Barcelona, asociación de artistas digitales
 • Núria Anida, artista visual, responsable y gestora de MediaEstruch, cofundadoras de Matics Barcelona, asociación de artistas digitales
 • Mariona Muncunill, artista, curadora de NauEstruch
 •  Manel Rodríguez, director del Estruch

 

Condiciones de la cesión

 • Toda residencia de producción de MediaEstruch implica un compromiso de exhibición de los resultados de la investigación desarrollada en el centro.
 • El artista se compromete a participar de las dinámicas del centro durante su residencia.
 • La compañía o artista seleccionado tendrá que hacer constar en todos los materiales de difusión relacionados con el proyecto producido el logotipo del centro y el del Ayuntamiento de Sabadell en calidad de organismo colaborador.
 • Los artistas o colectivos seleccionados en residencia firmarán un documento que regulará la cesión del espacio y del material, donde constaran el calendario, los horarios y las salas utilizadas, así como también la aceptación de la normativa de os, a mes de la contrapartida que se acuerde a cambio de la residencia de creación, si se tercia.
 • El incumplimiento por parte del artista, colectivo o compañía seleccionado de estos acuerdos dejarán sin efecto la cesión de los espacios y las infraestructuras destinados a la residencia.

 

Más información

Para más información de los espacios, servicios, duración y tipología de residencias de producción que ofrece MediaEstruch, contactad por e-mail a lina@lestruch.cat, nuriania@lestruch.cat

MediaEstruch es un proyecto del Ayuntamiento de Sabadell y Trànsit Projectes, con la colaboración de MATICS Barcelona.


English


 

The call for residences of Digital Art at Mediaestruch is open for the period from September 2018 until July 2019

MediaEstruch is the area of the Estruch Creation Factory specialized in research, development and innovation in digital art and technology. It has a MediaLab equipped with technology material for the production of multimedia scenic proposals, and a 9 x 11 meter test room with an annex store, projector and projection screen. MediaEstruch residents can make use of the Medialab space and their equipment, the rehearsal room and the workspace of the creative coworking. The residence also offers free accommodation and concludes with an open sample of the project developed by the artist (s).

 

Material

Here you can check the current material

 

Types of projects

Scene, performance, music, visual, sound or any other related arts projects related to electronic and experimental art.

 

Selection criteria

Research projects that involves technologies, social or philosophical research projects will have priority, and also artists who, during their residence, live in the center, in the Estruch’s apartments. Projects that include activities open to the public in the form of samples, talks, workshops and dynamics of social research will be valued positively.

The selection committee will value the proposal’s interest and its suitability for the services and resources offered by Mediaestruch, paying special attention to those projects that use new technologies as a key part of the creation.

Addressees

International, Spanish or Catalan Creators, researchers, artists, musicians, collectives and scenic companies, that apply digital arts to their projects.

 

Residence period

From September 24, 2018 to Friday, June 14, 2019. The residence can last for at least 1 week up to 3 months, with optional free accommodation, between these 3 periods:

– Period 1: September to December 2018

– Period 2: January – March 2019

– Period 3: April – June 2019

Among the selected projects, the calendar of final residences will be valued. It is preferable for residents to present more than one option for different Periods to facilitate planning.

 

How to request residence?

Fill in the DIGITAL ART RESIDENCY APPLICATION FORM with your residence requests and send it to: estruch@ajsabadell.cat with the subject: “Digital Art Residence”.

It must be attached a dossier document to the same email with the description of the project and curriculum of the artist or company (in pdf format, not exceeding 3 MB).

The call will remain open from February 5, 2018 to March 5, 2018.

The selected projects will be made public on March 23, 2018 on the Estruch website: www.lestruch.cat

 

Selection Commission

 • Lina Bautista, sound artist, manager and technician of MediaEstruch, cofounder of Matics Barcelona, association of digital artists
 • Núria Nia, visual artist, manager and cultural programmer of MediaEstruch, cofounder of Matics Barcelona, association of digital artists
 • Mariona Muncunill, artist, curator of NauEstruch
 • Manel Rodríguez, director of Estruch

 

Terms of Assignment

 • All residence MediaEstruch production involves a commitment to display the results of the research conducted at the center.
 • The artist agrees to participate in the dynamics of the center during the residency.
 • The selected artist or company must indicate in all dissemination materials related to the project produced the logo and the center of the city of Sabadell as an agency partner.
 • The artists or groups selected residence will sign a document that will regulate the transfer of space and material, which consist calendar, timetables and rooms used as well as the acceptance of the rules of use in month of the consideration agreed in exchange for the creation of residence, if applicable.
 • Failure on the part of the artist, group or company selected these agreements annul the assignment of spaces and facilities intended for residence.

 

More Information

For more information of spaces, services, duration and type of production provides homes MediaEstruch contact by e-mail lina@lestruch.cat, nuriania@lestruch.cat

MediaEstruch is a project of the City council of Sabadell and Trànsit projectes, in collaboration with Matics Barcelona.