Oberta la convocatòria de residències d’Art Digital a Mediaestruch
(English below)

per al període Octubre 2017 – Febrer 2018

MediaEstruch es l’àrea de l’Estruch Fàbrica de Creació especialitzada en investigació, desenvolupament i innovació en l’art digital i la tecnologia. Disposa d’un MediaLab equipat amb material tecnològic per a la producció de propostes escèniques multimèdia i una sala d’assaig de 9 x 11 metres amb magatzem annex, projector i pantalla de projecció. Els residents de MediaEstruch poden fer ús de l’espai Medialab i del seu equipament, de la sala d’assaig i de l’espai de treball del coworking creatiu. La residència ofereix també allotjament gratuït i conclou amb una mostra oberta del projecte desenvolupat per l’artista.

convocatoria open call art digital visuals multimedia cine imagen barcelona estruch mediaestruch

Wiki Commons

Material

Aquí podeu consultar el material actual del qual disposa Mediaestruch.

Tipologia dels projectes

Projectes d’arts escèniques, performàtiques, música, visuals o de qualsevol tipus, relacionades amb l’art electrònic i experimental.

Criteris de Sel·lecció

Es donarà prioritat a projectes d’investigació en art tecnològic, a projectes d’investigació social o filosòfica i a artistes que durant la residència habitin al centre, als apartaments de l’Estruch. Es valoraran positivament els projectes que incloguin activitats obertes al públic en forma de mostres, xerrades, tallers…

Destinataris

Creadors, investigadors, artistes, musics, col·lectius i companyies escèniques, de l’àmbit internacional, de l’estat espanyol o de Catalunya que apliquen les arts digitals en els seus projectes.

Període de residència

La convocatòria és des de l’1 d’octubre de 2017 al 28 de Febrer de 2018. La residencia pot tenir una durada mínim 1 setmana fins a 5 mesos, dates a escollir, amb allotjament gratuït.

Com sol·licitar residència?

Empleneu la FITXA DE SOL·LICITUD PER A RESIDÈNCIES D’ART DIGITAL  amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat  posant a l’assumpte “Residència d’Art Digital”.

Caldrà adjuntar al mateix correu un document amb la descripció del projecte i currículum de l’artista o companyia (en format pdf, no superior a 3MB).

La convocatòria restarà oberta del 3 al 22 de març de 2017. els projectes seleccionats es faran públics el 31 de març de 2017 al web de l’estruch

Els projectes seleccionats es faran públics el 31 de Març de 2017 al web de l’Estruch: www.lestruch.cat.

Criteri de selecció

La Comissió de selecció valorarà d’interès de la proposta i la seva adequació als serveis i recursos oferts per Mediaestruch, amb especial atenció a aquells projectes que facin servir noves tecnologìes com a part escencial de la creació.

Comissió de selecció

. Núria Nia, Lina Bautista, responsables de MediaEstruch

. Manel Rodríguez, director de l’Estruch

Condicions de la cessió

  • Tota residència de producció de MediaEstruch implica un compromís d’exhibició dels resultats de la recerca desenvolupada en el centre.
  • L’artista es compromet a participar de les dinàmiques del centre durant la seva residència.
  • La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar en tots els materials de difusió relacionats amb el projecte produït el logotip del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en qualitat d’organisme col·laborador.
  • Els artistes o col·lectius seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de l’espai i del material, on constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’us, a mes de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residencia de creació, si s’escau.
  • L’incompliment per part de l’artista, col·lectiu o companyia seleccionat d’aquests acords deixaran sense efecte la cessió dels espais i les infraestructures destinats a la residencia.

Per a més informació

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix MediaEstruch, contacteu per e-mail a mediaestruch@lestruch.cat

MediaEstruch és un projecte de l’Ajuntament de Sabadell i Trànsit Projectes, amb la col·laboració de MATICS Barcelona.

—ENG—

Open call residences Digital Art MEDIAESTRUCH

for the period October 2017 – February 2018

MediaEstruch is the area of Estruch Creation Factory specialized in research, development and innovation in digital art and technology. Our MediaLab is equipped with technology for the production of multimedia and scenic proposals rehearsal room of 9 x 11 meters with warehouse annex, projector and projection screen. MediaEstruch residents can use the space Medialab and its equipment, the rehearsal room and workspace creative coworking. The residence also offers free accommodation and concludes with an exhibition open project developed by the artist.

Equipment

Here you can see the current equipment in MEDIAESTRUCH.

Types of projects

Performing arts projects, performàtiques, music, visual or any related art electronic and experimental.

Selection criteria

Priority will be given to research projects in art technological research projects and social or philosophical artists in residence live in the center, the apartments Estruch. It is highly valued projects that include public activities as exhibitions, lectures, workshops …

Recipients

Makers, researchers, artists, musicians, groups and companies performing in the international area, Spain or Catalonia which apply in the digital arts projects.

Period of residence

The call is from 1 October 2017 to 28 February 2018. The residence can last at least one week to five months, dates to choose from, with free accommodation.

How to apply for residence?

Empleneu la FITXA DE SOL·LICITUD PER A RESIDÈNCIES D’ART DIGITAL  amb les vostres demandes de residència i envieu-la a: estruch@ajsabadell.cat  posant a l’assumpte “Residència d’Art Digital”.

Fulfill this file: FITXA DE SOL·LICITUD PER A RESIDÈNCIES D’ART DIGITAL  with with your residence demands and send it to estruch@ajsabadell.cat putting the issue “Residència d’Art Digital”.

Should attach a document with the same email the project description and CV of the artist or company (pdf, not exceeding 3MB).

The call will be open from march 3th to 22th. The selected projects will be announced on March  31, 2017 Estruch website: www.lestruch.cat.

Selection Criteria

The Selection Committee will evaluate interest of the proposal and its relevance to the services and resources offered by MEDIAESTRUCH, with special attention to those projects that use new technologies as part of the Essential creation.

Selection Committee

. Nuria Nia, Lina Bautista, responsible MediaEstruch

. Manel Rodriguez, director of the Estruch

Terms of Assignment

All residence MediaEstruch production involves a commitment to display the results of the research conducted at the center.

The artist agrees to participate in the dynamics of the center during his residency.

The selected artist or company must indicate in all dissemination materials related to the project produced the logo and the center of the city of Sabadell as an agency partner.

The artists or groups selected residence will sign a document that will regulate the transfer of space and material, which consist calendar, timetables and rooms used as well as the acceptance of the rules of use in month of the consideration agreed in exchange for the creation of residence, if applicable.

Failure on the part of the artist, group or company selected these agreements annul the assignment of spaces and facilities intended for residence.

For more information

For more information spaces, services, duration and type of production provides homes MediaEstruch contact by e-mail mediaestruch@lestruch.cat

MediaEstruch is a project of the City of Sabadell and transit projects, in collaboration with Matics Barcelona.